Welkom

19 december 2013

FIETSPAD HOUTMANPAD DEFINITIEF VAN DE BAAN!!!!!

De gemeenteraad heeft het plan voor een fietspadlangs het Houtmanpad van tafel gestemd.
Dit succes is mede te danken aan jullie hulp en steun, waarvoor onze grote dank!
De Stichting Behoud Houtmanpad e.o. heeft daarmee vooralsnog haar belangrijkste doel bereikt.

Graag nodigen wij jullie uit om samen met ons een toost uit te brengen op het nieuwe jaar én op het behoud van het Houtmanpad.

Wanneer: zondag 5 januari 2014 
Locatie: ’t Wapen van Kennemerland vanouds De Stinkende Emmer
Tijd: 16.00 – 19.00 uur

Laat ons via facebook weten of je komt!
https://www.facebook.com/stichting.behoudhoutmanpad#!/events/247525775410436/

Bestuur stichting Behoud Houtmanpad e.o.

Bestuur Stichting Houtmanpad
————————————————————————————————-
13 december 2013

Commissie Beheer schaart zich achter voorstel van het College

In de commissie beheer vergadering donderdag 12 december hebben de leden zich unaniem achter het voorstel van het College geschaard om het project Houtmanpad af te blazen. Op 19 december zal in de openbare raadsvergadering hierover de uiteindelijke definitieve beslissing vallen.
De verwachting dat de raad anders zal beslissen is zeer onwaarschijnlijk en de Stichting hoopt dan ook op een grote opkomst op 19-dec a.s. om samen met zoveel mogelijk tegenstanders van het plan het uitspreken van het doodvonnis voor project Houtmanpad mee te maken!
————————————————————————————————-
12 december 2013

Vanuit de Stichting is onderstaand persbericht verstuurd naar de media, de raadsleden en de leden van csie Beheer naar aanleiding van de vragen van D’66 fractievoorzitter Paul Marselje over de gang van zaken met betrekking tot het project Houtmanpad. 

De Stichting Behoud Houtmanpad e.o. is zeer verheugd over het moedige besluit van wethouder Lukas Mulder om een streep te zetten door het project

fietsverbinding Houtmanpad. Raadslid Paul Marselje van D66 heeft nu aan het college van B&W een fiks aantal vragen gesteld over het hoe en waarom van dit fiasco.
Volstrekt misplaatst blaast de heer Marselje nu hoog van de toren om de aandacht van zijn eigen blunders af te leiden. Hij is immers twee jaar lang vierkant achter het college blijven staan ondanks alle informatie die de stichting aan de raadsleden heeft verschaft. Blijkbaar heeft de heer Marselje de stukken, waarin wij de raadsleden wezen op grove fouten in de planvorming en de procedures niet gelezen, niet goed begrepen ofwel bewust genegeerd. In ieder geval is hij niet tot dezelfde conclusie gekomen als veel van zijn collega’s, namelijk dat het project aan alle kanten rammelde.

Het plan voor deze overbodige fietsverbinding is slecht voorbereid en slecht uitgewerkt.
De stichting heeft dit door middel van juridische procedures ook aan kunnen tonen. De heer Marselje zou er goed aan doen eerst de hand in eigen boezem te steken en zich afvragen waarom hij niet eerder met kritische vragen op de proppen is gekomen. Hij legt nu het college het vuur aan de schenen nadat hij zelf zijn controlerende taak als raadslid niet goed heeft uitgevoerd.

Voor het zomerreces is de raad nog bijeen geweest en heeft gesproken over de financiële gevolgen bij stoppen of doorzetten van het plan. Ondanks de vele kritiek die toen al opklonk besloot men de uitspraak van de Raad van State af te wachten. Kennelijk hebben Paul Marselje en een deel van de raad de gok genomen dat de Raad van State de gemeente in het gelijk zou stellen. Dat is niet gebeurd. In de processtukken zijn alle door de gemeente gemaakte fouten eenvoudig terug te vinden. De enige cruciale vraag die voor de Stichting overblijft, is de vraag waarom het college tegen beter weten in twee jaar lang, koste wat kost, dit plan heeft willen doordrukken. Welk belang heeft hierbij een rol gespeeld?

Het besluit van de gemeente komt op 19 december in de raad. Alle vragen van D’66 en PvdA lijken nu de besluitvorming alleen nog maar te vertragen, maar voor een herhaling van zetten is het te laat. Diverse alternatieven zijn door D66 in een vroegtijdig stadium (december 2011) al afgewezen. De vragen over de huidige staat en onderhoud van het Houtmanpad vinden wij relevant maar de vraag over het ‘stadsnatuurpark’ wordt al beantwoord in het ecologisch beleidsplan.

De stichting wil nu graag naar de toekomst kijken en het pad plus het groen er omheen zodanig herstellen en verfraaien dat iedereen hier weer ten volle van kan genieten.
————————————————————————————————-
27 november 2013

Het PERSBERICHT zoals uitgestuurd door de gemeente Haarlem:

“College wil stoppen met fietspad Houtmanpad”

Het college van burgemeester en wethouders heeft 26 november 2013 besloten de gemeenteraad voor te stellen geen fietspad aan te leggen naast het Houtmanpad. Het project heeft op dit moment te maken met een financieel tekort. Daarnaast verwacht de gemeente nog extra kosten en zijn er onzekerheden in de procedures. In het huidige economische klimaat meent het college dat het verstandiger is het project te stoppen.
Lange geschiedenis
De mogelijke aanleg van het fietspad kent een lange geschiedenis. In 2002, 2005 en 2007 werden al vier plannen vastgesteld waarin het fietspad voorkwam. Het vormde een onderdeel van het stadsnatuurpark waarover in 2008 uitgebreid werd gepartici-peerd. In 2011 besloot de gemeenteraad wegens gebrek aan financiering het stads-natuurpark voorlopig niet aan te leggen, maar het fietspad wel. Na participatie over het ontwerp vond in 2011 inspraak plaats. Dit leidde tot positieve en negatieve reacties, gevolgd door diverse procedures van tegenstanders en de gemeente. Daarmee liepen de kosten op en duurde het langer voor er daadwerkelijk gestart kon worden met de aanleg.
Overwegingen
Op dit moment heeft het project te maken met een financieel tekort. Er lopen verschillende procedures tegen de aanleg van het pad waardoor het onduidelijk is hoeveel het pad uiteindelijk gaat kosten. Het college meent daarom dat het verstandiger is nu te stoppen met het fietspad omdat de kosten nauwelijks beheersbaar zijn.

Naar verwachting spreekt de gemeenteraad zich hierover uit op 19 december 2013.

Einde bericht
————————————————————————————————-
26 november 2013

De brief aan de bewoners en omwonenden van het Houtmanpad over het voorstel van het college om het project Houtmanpad te staken is hier te lezen.
————————————————————————————————-PERSBERICHT

Afblazen project fietsverbinding Houtmanpad onafwendbaar na uitspraak Raad van State

Haarlem, 23 september 2013. De stichting Behoud Houtmanpad e.o. is tevreden over de uitspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft de Stichting Behoud Houtmanpad, e.o. in het gelijk gesteld.

Het beroep en hoger beroep tegen de omgevingsvergunning voor de (ver)bouw van 5 bruggen en de kap van 7 bomen is gegrond verklaard. Het besluit van de gemeente om de bezwaren van de stichting ongegrond te verklaren is daarmee vernietigd.

Beslissing:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem van
19 november 2012 in zaak nr. 12/4767;
III. verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond;
IV. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem van 9 oktober 2012, kenmerk MS/JZ/2012/207364;

Korte terugblik
In de laatste vergadering voor het zomerreces van de commissie Beheer bleek dat de commissieleden bepaald niet te spreken waren over de financiële gang van zaken rondom het project fietsverbinding Houtmanpad.
Tevens werd duidelijk dat de gemeente bij het aanvragen van diverse vergunningen fouten had gemaakt, dan wel vergunningen was vergeten aan te vragen. Ook de kwaliteit van het plan werd betwijfeld.
Kortom, het totale project bleek aan alle kanten te rammelen. Een daadkrachtige streep door het plan bleef echter uit, en de kwestie werd als een hete aardappel heen en weer geschoven.
De commissievergadering eindigde met het akkoord om de beslissing over het wel of niet door laten gaan van dit project, en de financiële consequenties daarvan, af te laten hangen van de uitspraak van de Raad van State. Hiermee gaf de commissie er blijk van grote waarde te hechten aan de uitspraak van de Raad van State.

Consequentie
Nu de Raad van State de Stichting Behoud Houtmanpad e.o. in het gelijk heeft gesteld, zou het de commissie Beheer en de gemeenteraad sieren als zij nu hun verantwoordelijkheid nemen en de stekker uit het project fietsverbinding Houtmanpad trekken.

De stichting wil raadsleden en bestuurders erop wijzen dat de financiële puinhoop vooral te wijten is aan het college van B&W. Zij zijn dan ook volledig verantwoordelijk voor de inmiddels (naar eigen zeggen) hoog opgelopen kosten. De gemeenteraad heeft onvoldoende de vinger aan de pols gehouden en haar controlerende taak niet naar behoren uitgevoerd. Het getuigt niet van behoorlijk bestuur wanneer men een omstreden project reeds vergaand laat uitvoeren zonder dat de vereiste vergunningen en financiën grondig geregeld zijn.

Op zichzelf is dat al schokkend genoeg, maar des te onthutsender is het dat de reeds gemaakte kosten nu worden opgevoerd als doorslaggevend argument om toch door te gaan met de uitvoering van het plan.
Dat is de wereld op zijn kop; het gaat hier nota bene om gemeenschapsgeld en het neigt zelfs naar morele chantage.

De hele discussie zou eigenlijk helemaal niet over de financiën moeten gaan maar over de keuze tussen behoud van een groen en duurzaam wandelpad of aanleg van een niet noodzakelijke plak asfalt door een landschappelijk waardevol gebied.

Helaas lijkt het einde van deze heilloze onderneming nog niet in zicht. De Stichting Behoud Houtmanpad e.o. heeft bij de provincie bezwaar aangetekend tegen de door de gemeente aangevraagde benodigde milieuontheffing. Volgens de stichting is er namelijk ontheffing aangevraagd op basis van een onvolledig, onzorgvuldig en niet naar waarheid ingevuld formulier.

De stichting is er niettemin nog steeds van overtuigd dat het mogelijk is om uit deze impasse te komen, en zij is dan ook te allen tijde bereid in overleg mee te denken over een kwaliteitsverbetering van het huidige Houtmanpad.

—————————————————————————————————-
20 september 2013

Aanleg fietspad Houtmanpad nog niet van de baan (HD 19-09-2013)

HD 20-09-2013

—————————————————————————————————-
19 september 2013

Vleermuizen stoppen aanleg fietspad Houtmanpad (HD 19-09-2013)

Houtmanpad

Vervolg HD 19-09-2013

—————————————————————————————————–
18 september 2013

HOUTMANPAD BREAKING NEWS !!!!!

De Raad van State heeft de Stichting Behoud Houtmanpad, e.o. in het gelijk gesteld! Het beroep en hoger beroep tegen de omgevingsvergunning voor de (ver)bouw van bruggen en kap van 7 bomen is gegrond verklaard.
Het besluit van de gemeente is vernietigd!

Beslissing:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem van 19 november 2012 in zaak nr. 12/4767;
III. verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond;
IV. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem van 9 oktober 2012, kenmerk MS/JZ/2012/207364;

Hier is de samenvatting van de uitspraak te lezen:
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=75728&summary_only

—————————————————————————————————–
5 juli 2013

Stelling Haarlems Dagblad

Uitslag van de stelling in het HD vorige week ‘Kappen met fietspad langs Houtmanpad’: 75% eens 25% oneens. Ondanks de oproep van de Fietsersbond en het Milieufonds om oneens te stemmen.

Iedereen die op onze oproep heeft gereageerd BEDANKT DAARVOOR!

Hieronder artikel uit HD van vrijdag 5 juli:
Houtmanpad Haarlems Dagblad

—————————————————————————————————–
4 juli 2013

Reactie Stichting naar aanleiding van vergadering commissie beheer

Naar aanleiding van de vergadering van de commissie beheer hedenavond, heeft de stichting Behoud Houtmanpad e.o. een korte reactie:
De heer Fedde Reeskamp stelde voor om in afwachting van de lopende procedures, m.n. die voor de Raad van State, nog geen besluit te nemen over het al dan niet doorgaan met het project Houtmanpad.
De stichting is van mening dat dit wel een bijzonder gemakkelijke en goedkope manier is om geen verantwoording te hoeven nemen voor de gang van zaken en de financiële situatie die nu is ontstaan. De raad durft zijn verantwoordelijkheid niet te nemen.
De raad zou inmiddels tot het voortschrijdende inzicht moeten zijn gekomen dat zij 2 jaar geleden te gehaast akkoord zijn gegaan met een aan alle kanten rammelend plan waar de noodzaak nooit voor is aangetoond en dat onvoldoende draagvlak heeft.
Juist nú is het moment om lessen te trekken uit het verleden, het boetekleed aan te trekken, en dit onzalig plan voor een onnodig fietspad te schrappen.
Dat zou getuigen van behoorlijk bestuur en verantwoording nemen!

—————————————————————————————————–
30 juni 2013

OPROEP: STEM VOOR HET KAPPEN MET HOUTMANPAD!

De aanleg van een fietspad langs en deels op het Houtmanpad houdt de gemoederen nog steeds bezig, ook in de gemeenteraad. Verantwoordelijk wethouder Rob van Doorn trad afgelopen donderdag af, dat is een goed moment om te kappen met het plan voor het fietspad. Wat is uw mening?
Elke stem telt, deel de link! http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/
—————————————————————————————————–
27 juni 2013

De financiën Houtmanpad in kaart gebracht

Stichting Behoud Houtmanpad heeft het financiele plaatje opgesteld en deze de raadsleden toegezonden. Deze berekening is gemaakt op basis van de informatie uit de stukken die de stichting heeft ontvangen naar aanleiding van de vele WOB-verzoeken.
Donderdag 4 juli zal tijdens de vergadering van de commissie beheer het project Houtmanpad verder besproken worden. Deze vergadering is openbaar. De stichting doet bij deze een oproep aan eenieder die zich betrokken voelt hierbij aanwezig te zijn!
Het overzicht van de kosten volgens de stichting Behoud Houtmanpad
—————————————————————————————————–
27 juni

Wethouder Rob van Doorn stapt op!!!

Wethouder Rob van Doorn, verantwoordelijk voor het project fietsverbinding Houtmanpad heeft tijdens de raadsvergadering over de kadernota zijn functie neergelegd. In een zaak betreffende de Waarderweg heeft hij de raad niet tijdig en volledig geïnformeerd, waardoor hij het vertrouwen van de raad kwijt is geraakt. In deze raadsvergadering zou de motie van de Actiepartij “Houtmanpad plat of schrappen we dat” in stemming worden gebracht. Al voordat de vergadering begon bleek dat achter de schermen D66 de wethouder had gevraagd om met een uitgebreid financieel overzicht te komen met betrekking tot de kosten voor het Houtmanpad. De wethouder zei toe dat hij maandag a.s. op dit verzoek zou reageren. Hierop besloot de Actiepartij voorlopig de motie niet in stemming te brengen.
Volgende week zou dan in de vergadering commissie beheer verder gesproken worden over het Houtmanpad. Nu de wethouder is opgestapt is onduidelijk wat de consequenties voor de voortgang van het project zijn. 

Zeer opmerkelijk was echter wel de schriftelijke informatie die voorafgaande aan de vergadering uitgedeeld werd. Hierin stond het volgende: ‘Het project wordt voor EUR 1.7 mio uit subsidie van de provincie betaald en 210K uit gemeentelijke middelen. Bij het stoppen van het project zullen de al gemaakte kosten van 1.24 mio (voor het realiseren van de bruggen, opslag en inzet personeel, mede i.v.m. juridische procedures) volledig voor rekening van de gemeente komen, aangezien de subsidie dan vervalt. Het stoppen met het Houtmanpad kost dus meer dan ermee doorgaan. Daarnaast zou stoppen ook niet ten goede komen aan de relatie met de provincie.Het college ontraadt de motie.’ 

Uit deze informatie maakt de stichting Behoud Houtmanpad e.o. op dat de gemeente inmiddels onverstoorbaar is doorgegaan met diverse voorbereidingen en opdracht heeft gegeven voor de bouw van bruggen die volgens het bestemmingsplan veel te groot blijken te zijn. Hiermee heeft de gemeente zichzelf enorm in de nesten gewerkt. Als dit een manier is om het plan door te drijven is hier op zijn zachtst gezegd sprake van onbehoorlijk bestuur…, in andere woorden: chantage.

De stichting wacht in spanning af wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor het project Houtmanpad. Het is niet onwaarschijnlijk dat de coalitie uit elkaar valt en dan staan alle plannen op losse schroeven.
———————————————————————————————————
26 juni 2013

Stichting Behoud Houtmanpad in de clinch met Fietsersbond (Haarlems Dagblad) 

http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article23161913.ece/Stichting-Behoud-Houtmanpad-in-de-clinch-met-Fietsersbond

Stichting in de clinch met Fietsersbond

—————————————————————————————————————-
24 juni 2013

Persbericht van de Fietsersbond vol met halve waarheden

De ultieme lobbypoging van de Fietsersbond om met dit persbericht de fracties donderdagavond tegen de motie van de Actiepartij te laten stemmen (zie bericht hieronder), schreeuwt om onze reactie.
De Fietsersbond heeft in het verleden laten weten geen prioriteit te geven aan de fietsverbinding Houtmanpad maar schermt nu met het “weggooien” van geld door de gemeente indien zij het plan afblaast.
Het persbericht van de Fietsersbond én de brief die wij als reactie hierop aan de raadsleden hebben toegezonden, is hier te lezen.
—————————————————————————————————————–
24 juni 2013

Motie Actiepartij: Houtmanpad Plat of Schrappen we Dat!

Maandagavond 24 juni brengt de Actiepartij een motie in tijdens de Kadernota besprekingen van de gemeenteraad die maandag-, woensdag-, en donderdagavond
deze week plaatsvinden. Donderdag a.s. vanaf 20.00 uur zullen alle moties ter stemming gebracht worden.
De motie geeft de fracties de ultieme gelegenheid te stemmen voor het sluiten van het dossier Houtmanpad, voor eens en altijd.
De Stichting Behoud Houtmanpad hoopt op een grote opkomst donderdag a.s. van Haarlemmers om de fracties aan te moedigen deze motie vooral te steunen!!!
—————————————————————————————————————–
17 juni 2013

Wethouder drukt zijn zin door met Houtmanpad (Haarlems Dagblad)
Wethouder gaat door met Houtmanpad

—————————————————————————————————————–
7 juni
2013

Hoorzitting stichting Behoud Houtmanpad bij commissie Bezwaar en Beroepschriften

Op 7 juni verscheen het bestuur van de stichtingen Behoud Houtmanpad én de Bomenwachters voor de commissie Bezwaar en Beroepschriften om de bezwaren tegen de omgevingsvergunningen bruggen en onderdoorgang toe te lichten.
Tekst inleiding:
Geachte Commissieleden,
Op 7 mei jl. ontving de stichting een brief van de gemeente Haarlem waarin wordt aangekondigd dat op twee omgevingsvergunningen reparatiebesluiten worden toegepast. Te weten een reparatiebesluit voor wat betreft de 5 bruggen en één voor de onderdoorgang ter hoogte van de Randweg. Het betreft hier twee complexe zaken met verschillende aspecten op procedureel, juridisch, inhoudelijk en financieel terrein. Voordat wij ingaan op de inhoudelijke argumenten wil de stichting u laten weten dat zij het niet eens is met de gevolgde procedure…. Het bevreemdt ons met name dat enkel voor de onderdoorgang een nieuwe procedure voor de omgevingsvergunning is opgestart. Wij zijn van mening dat dit ook voor de aanleg van de 5 bruggen en de kap van de bomen had moeten gebeuren, dit vanwege het feit dat er nu een flink aantal bomen méér (een stuk of dertig!) gekapt gaat worden. Burgers hebben hier nooit openbaar kennis van kunnen nemen waardoor bezwaar tegen deze vergunning wat betreft bomenkap en aanleg van bredere bruggen dan het bestemmingsplan toestaat, voor hen bij voorbaat onmogelijk is geworden (inspraak op het tracédeel over het eilandje is er sowieso nooit geweest).
De gemeente geeft ook zelf toe dat de bouwvergunning nu niet deugt. Wij vragen de commissie dan ook of zij B&W er toe kan bewegen alsnog een nieuwe omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aan te vragen.
Wat betreft de omgevingsvergunning voor de onderdoorgang zullen wij de nieuwe procedure volgen en een nieuwe aanvullende zienswijze indienen en indien nodig beroep instellen. Lees hier het volledige betoog
—————————————————————————————————————–
24 mei 2013

Haarlems Dagblad vandaag:

HD 24 mei

—————————————————————————————————————–
23 mei 2013

Inspraak tijdens de bijeenkomst van de vergadering van de csie Beheer over Houtmanpad door Pieter Vonck

De stichtingen Behoud Houtmanpad en de Bomenwachters hebben tijdens de inspraakronde in de vergadering van de commissie beheer d.d. 23 mei j.l. er nog eens nadrukkelijk op gewezen dat de procedures die de gemeente volgt voor de verwezenlijking van het Houtmanpad ernstige blunders bevat. Beide stichtingen drukken de csie dan ook op het hart de brief van de gemeente over de voorgenomen reparatiebesluiten voor de omgevingsvergunningen voor de (ver)bouw van 5 bruggen en de onderdoorgang (Randweg) en de wijze waarop wethouder Van Doorn (Groen Links) hiermee te kennen geeft alles uit de kast te zullen trekken om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken nog eens zeer nauwkeurig onder de loep te nemen.

Tekst uit het verslag van de commissie inspraakronde Pieter Vonck en Welna Buwalda, spreektijd voor belangstellenden:

De heer Vonk, secretaris van de Stichting Behoud Houtmanpad, attendeert de raadsleden op twee brieven inzake het fietspad Houtmanpad over de omgevingsvergunning voor vijf bruggen en over de bouw van de onderdoorgang. Zonder deze wijzigingen zou de Stichting Behoud Houtmanpad zonder enig probleem het hoger beroep indienen tegen de omgevingsvergunning bouw bruggen en tunnel. De gemeente geeft slechts in heel bedekte termen aan waarom deze vrijstellingen nodig zijn. De bruggen zijn veel te groot en dat maakt vrijstelling volgens de huidige regelgeving onmogelijk. De motivatie voor de vrijstelling ontbreekt bovendien. Hij verzoekt de raad deze vrijstelling grondig te onderzoeken. De gemeente weet al sinds 2007 dat er een recreatief fietspad zal komen. Het bestemmingsplan biedt geen ruimte voor de huidige bouwplannen. Ook het projectbesluit over de onderdoorgang wordt niet gemotiveerd. Kosten lopen op. De provincie heeft om een milieuontheffing gevraagd en die heeft de gemeente niet geleverd. De bomenverordening is aangepast ten gunste van de gemeente.
Mevrouw Buwalda spreekt in namens de Haarlemse bomenwachters. Het bestuur van Haarlem draagt fietsers een warm hart toe maar het vergeet daarbij de natuur. Alle begroeiing langs het Houtmanpad, onderdeel van de hoofdbomenstructuur, is kapvergunningplichtig. Daarbij gaat het nu om meer dan dertig bomen in plaats van de oorspronkelijke zeven. Bezwaar aantekenen tegen een kapvergunning moet mogelijk zijn. De bomenwachters hebben geen goed woord over voor het bestuur dat tracht de gerechtelijke uitspraak te omzeilen. Het bestuur wil de bomen kappen, want die zouden onder ‘bouwen’ vallen en ze zouden niet aan de criteria van de bomenverordening getoetst hoeven worden. Het gaat om elzen die juist ecologisch zeer waardevol zijn. Ze roept de raad op de vergunningsprocedure volgens de reguliere regels die voor een bezwaarprocedure gelden, te laten verlopen.
—————————————————————————————————————–
23 mei 2013

Inspraak rondom nieuwe bomenverordening tijdens vergadering commissie Beheer

De nieuwe Verordening op de Houtopstanden 2013 waartegen de Stichtingen Behoud Houtmanpad, Westelijk Tuinbouw Gebied, de Bomenwachters en een particulier zich hebben uitgesproken in de vergadering van de commissie Beheer d.d. 23 mei 2013.
En met succes… de verordering is door wethouder Van Doorn weer naar de tekentafel teruggebracht!
—————————————————————————————————————–
9 mei 2013

Brief van de gemeente over de nieuw te houden hoorzitting op 7 juni naar aanleiding van het bezwaar van de Stichting tegen de kap van de bomen, de bouw van de bruggen en het vervangen van de beschoeiing.
—————————————————————————————————————–

8 mei 2013

Brief van de gemeente Haarlem over de “reparaties” van de besluiten bouw 5 bruggen en onderdoorgang op basis van resp. kruimelvrijstelling en en projectbesluit.

—————————————————————————————————————–
7 mei 2013

Brief van de Provincie aan de gemeente Haarlem over de wijziging ILG-subsiedieregeling, het vervallen van de onherroepelijkheid van de benodigde vergunningen, de toekenning van het door de gemeente voor de 4e maal aangevraagde uitstel nu verleent tot juli 2014 én de verplichting voor de gemeente voor de aanvraag van een milieuontheffing voor de aanleg van het fietspad welke ca. 6 maanden in beslag zal nemen.
—————————————————————————————————————–

11 april 2013

Haarlems Dagblad vandaag:
“Gedeputeerde Staten passen spelregels aan.” Provincie voelt zich niet verantwoordelijk”.
artikel HD 11 april

—————————————————————————————————————–
10 april 2013

Provincie en gemeente denken met listig machtsmisbruik het Houtmanpad te kunnen “vellen”.

De stichting ontving op 9 april een brief waarin GS ons laat weten dat de ILG-subsidie voor het Houtmanpad niet komt te vervallen. Een 4e verlenging van de op 31 december 2012 verlopen subsidietermijn was niet meer mogelijk maar door de subsidie onder een nieuwe regeling te laten vallen, kan deze alsnog verstrekt worden.

Deze nieuwe regeling werd pas op 2 april jl. van kracht. GS heeft de beslissing dus doelbewust drie maanden uitgesteld om asfaltering van het Houtmanpad alsnog mogelijk te maken. In de nieuwe subsidieregeling vervalt de voorwaarde dat de vergunningen voor een bepaalde datum onherroepelijk moeten zijn.

Provincie en gemeente willen dus koste wat kost hun zin doordrijven. Alle bezwaren die wij hebben aangevoerd zijn achteloos van tafel geveegd. Steekhoudende argumenten worden botweg genegeerd. De provincie maakt in haar brief duidelijk dat zij zich niet verantwoordelijk voelt voor de uitvoering van het project. Het ontbreken van een draagvlak in Haarlem is volgens GS een zaak tussen de stichting en de gemeente. Provincie en gemeente vertegenwoordigen duidelijk alleen zichzelf, niet de burgers door wie zij gekozen zijn.

De provincie stemt dus in met een project waarvoor geen breed draagvlak bestaat onder de Haarlemmers en waarvan de doelmatigheid nooit is aangetoond. De Stichting gaat dit besluit natuurlijk aanvechten.

De volledige brief is hier te lezen.
—————————————————————————————————————–
9 april 2013

BESLUIT WORDT GENOMEN DOOR GEDPUTEERDE STATEN OVER SUBSIDIEVERSTREKKING HOUTMANPAD!!!
—————————————————————————————————————–
8 april 2013

Brief aan GS: alle punten van aandacht, bezwaren, opmerkingen ten aanzien van procedure fietsverbinding Houtmanpad. 

Naar aanleiding van de vele constateringen van de Stichting over de wijze waarop de gemeente de procedure rondom het Houtmanpad heeft gevoerd heeft de Stichting een groot aantal vragen en opmerkingen op schrift gesteld en naar Gedeputeerde Staten gestuurd.
—————————————————————————————————————–
3 april 2013

Fractielid ontvangt reactie van de gemeente op zijn reeds op 8 maart gestelde vragen m.b.t. het Houtmanpad. De gemeente bericht dat zij de beslissing van GS, welke genomen wordt op 9 april, wil meenemen in de beantwoording van de vragen vanuit deze fractie.
—————————————————————————————————————–
25 maart 2013

Klachtenbrief aan gemeente Haarlem: 7 klachten over de procedure 

Klachten (7) over de handelswijze van de gemeente Haarlem aangaande het Houtmanpad, de ‘Recreatieve fietsverbinding Houtmanpad’ en de afhandeling van het Wob-verzoek door de Stichting.

—————————————————————————————————————–
18 januari 2013

Brief aan Provincie en GS: subsidietermijn ILG is verlopen!

De Stichting heeft na een WOB verzoek een aantal stukken bestudeerd aangaande de ILG
subsidietermijn. Uit deze stukken maken wij op dat subsidieverlening na 31 december 2012 niet meer mogelijk is.
De Stichting beschrijft in deze brief op basis waarvan zij deze bewering kan doen.

—————————————————————————————————————–
7 januari 2013

Persbericht: Houtmanpad: Opgewekt het nieuwe jaar in!

Het navolgende bericht is heden naar de pers verzonden:
De Stichting Behoud Houtmanpad en haar vele vrienden zijn 2013 optimistisch begonnen. Op de laatste dag van 2012 verstreek de deadline voor de provinciale subsidie.
Door het succesvolle beroep van de stichting tegen de verleende omgevingsvergunning is de gemeente Haarlem er niet in geslaagd om voor 31 december 2012 te voldoen aan de voorwaarden van de provincie. De vergunningen die nodig zijn voor de aanleg van het fietspad moesten op die datum namelijk onherroepelijk zijn.
Het omstreden plan, dat bij de Haarlemmers op weinig draagvlak kan rekenen en waarvan de noodzaak nooit is aangetoond, zal niet meer door de provincie gefinancierd kunnen worden. Zonder deze subsidie van de provincie wordt het bijna 2 miljoen euro kostende fietspad van 500 meter te duur voor de gemeente.

Iedereen kan nu volop blijven genieten van het rustieke schelpenvoetpad langs de Brouwersvaart. De Stichting Behoud Houtmanpad zal zich nu gaan inzetten voor goed onderhoud van het pad, dat inmiddels door de vele kuilen en plassen op sommige delen bijna onbegaanbaar is. Ook zal de gemeente gevraagd worden om de heggen langs het pad te onderhouden.

De stichting constateert verheugd dat de strijd die zij afgelopen jaar gevoerd heeft om dit plan tegen te houden succesvol is geweest.

7 januari 2013

Bestuur Stichting Behoud Houtmanpad e.o.
—————————————————————————————————————–
6 januari 2013
Brief aan Gedeputeerde Staten: ILG-subsidie termijn is verstreken. 

Uit de stukken, die de stichting Behoud Houtmanpad e.o. via een WOB-verzoek
heeft ingezien, blijkt dat 31-12-2012 de uiterste datum was tot welke de gemeente
uitstel kon krijgen. Met de overschrijding van deze uiterste termijn is het recht op subsidie definitief komen te vervallen, zo bevestigt ook de advocaat van de Stichting.
GS dient echter nog definitief hierover te besluiten. De Stichting geeft in dit schrijven dan ook argumenten op basis waarvan de aanleg van het fietspad ook niet verantwoord kan worden.
—————————————————————————————————————–

Dank en fijne feestdagen

—————————————————————————————————————–
20 december 2012

Gemeente zal voor de 4e (!) maal uitstel moeten vragen bij de provincie.

In verband met de subsidie heeft de gemeente tot 3x toe uitstel gekregen om te voldoen aan de voorwaarden hiervoor. Het laatste, definitieve, uitstel is verleend tot 31 december 2012. Wij hebben de provincie aangeschreven en de afgelopen weken iedere commissie en/of beleidsafdeling geïnfomeerd via de mail over de laatste stand van zaken.

Brief aan provincie met compleet verslag van stand van huidige zaken
Laatste definitieve ontwerp met toelichting
Negatieve advies Welstandscommissie voor aanleg fietspad volgens plan gemeente

—————————————————————————————————————–
12 december 2012

Rob van Doorn wijst mediation af.

Tijdens de rechtszaak hebben wij de gemeente mediation voorgesteld, welke door de rechter werd toegejuigd. De gemeente gaf echter aan daarop niet direct te kunnen antwoorden. Op verzoek van Rob van Doorn hebben wij het voorstel tot mediation daarna nogmaals schriftelijk bij de gemeente voorgelegd. Rob van Doorn stuurde hierop als antwoord een brief waarin hij aangeeft niet in te willen gaan op ons voorstel.

—————————————————————————————————————–

29 november 2012
Wethouder Van Doorn antwoord op SP vragen in Raadsvergadering over gevolgen voor gemeente van uitspraak rechter inzake kapvergunning. 

—————————————————————————————————————–
19 november 2012
Stichting boekt overwinning op gemeente!

De rechter heeft het beroep van de ‘Stichting Behoud Houtmanpad e.o. gegrond verklaard. De omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en bouwen van bruggen is vernietigd ten aanzien van het kappen van de houtopstanden!

De Stichting Behoud Houtmanpad e.o. diende dit jaar bezwaar in tegen de in april door de gemeente verleende omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en (ver) bouwen van bruggen op het Houtmanpad. Dit bezwaar werd op 9 oktober 2012 ongegrond verklaard door de gemeente. Hier liet de stichting het niet bij zitten. Tegen dit besluit werd beroep ingesteld. De zitting vond plaats op 8 november j.l..

De positieve uitslag die de stichting vandaag ontving, heeft tot gevolg dat de gemeente niet op korte termijn kan beginnen met de werkzaamheden aan het pad. De Stichting gaat nog in beraad over het al dan niet instellen van hoger beroep tegen de overige punten.

Tijdens de zitting heeft de stichting ook een voorstel gedaan tot mediation. De gemeente heeft hier nog geen besluit over genomen.

Het mag duidelijk zijn dat de uitslag grote consequenties heeft voor de gemeente en het sterkt ons in de overtuiging dat wij vechten voor een goede zaak.

Uittspraak op beroep-19nov12

——————————————————————————————————————–

 !!!! O P R O E P !!!!

HAARLEM LAAT NOGMAALS VAN JE HOREN!!!!!

18 november 2012 om 13.00 uur.

Op zondag 18 november 2012 wordt er een laatste demonstratie georganiseerd waarbij de Haarlemmers nogmaals de gemeente laten weten het NIET EENS te zijn met de plannen voor de aanleg van een asfalt fietspad langs het Houtmanpad.

Wie tegen het onnodig kappen van bomen en Elzenhakhoutstoven (die ondermeer het pad zijn karakteristieke aanzicht geven), het vervangen, verlagen en aanleggen van fietsbruggen en het dempen van een deel van de Brouwersvaart is

kom zondag 18 november a.s. naar:

Houtmanpad 33, parkeerterrein tov bassischool Focus
(begin van  het Houtmanpad aan de stadskant)

LAATSTE KANS!  We hebben JOUW hulp nodig!

Meld je aan via onze Facebookpagina

De Stichting is in beroep gegaan tegen de verlening van de diverse omgevingsvergunningen die nodig zijn voor de kap van diverse bomen en houtopstand en de aanleg van bruggen. De rechtzaak was op 8 november jl. De rechter heeft 2 weken uitgetrokken om tot een vonnis te komen.

Tijdens de rechtzaak is de gemeente flink aan de tand gevoeld over de uit te voeren plannen. De Stichting overweegt om in Hoger Beroep te gaan indien de rechter van mening is dat het plan van de gemeente doorgang kan vinden.

STEUN ONS OM DE PLANNEN VAN D GEMEENTE TEGEN TE HOUDEN!
——————————————————————————————————————-

OPROEP

27 augustus 2012

De Stichting Behoud Houtmanpad is nog steeds actief met het tegengaan van de plannen van de gemeente!!!

De werkzaamheden volgens het definitieve plan, dat in december 2011 werd goedgekeurd door een krappe meerderheid in de Raad, zullen in de komende maanden worden uitgevoerd. Ook het alternatieve plan met zoveel mogelijk behoud van het huidige karakter van het pad zoals dat door de Stichting is voorgelegd, is van tafel.

Wat heeft de Stichting intussen en tot nu toe gedaan?

Na de oprichting de fracties van diverse politieke partijen bezocht, de pers goed ingelicht over de voortgang van zaken, bezwaren ingediend tegen verleende vergunningen. De grootste actie was vorig jaar de overhandiging van zo’n 2500 handtekeningen aan wethouder Rob van Doorn in bijzijn van ca 200 mensen die op de been waren gekomen om de plannen tegen te houden. Daarnaast hebben we een goed bekeken website en Facebookpagina om iedereen op de hoogte te houden van ontwikkelingen.

Wat we hiermee hebben bereikt is dat veel Haarlemmers, maar ook de Haarlemse politici zich nu terdege bewust zijn van de inhoud van en de gevolgen van de aanleg van de fietsverbinding Houtmanpad.

Dat politici voorheen niet inhoudelijk op de hoogte waren, bleek tijdens de stemming over het definitieve ontwerp in de gemeenteraad van december. Daar waar in maart 2011 alle partijen, op de VVD na, voor het voorlopige plan stemden,  was er in december nog maar een krappe meerderheid voor het definitieve plan, waarin enkele wijzigingen waren aangebracht ten opzichte van het voorlopige plan.

Wat wil de Stichting nu nog bewerkstelligen?

De Stichting streeft naar het tegengaan van onnodige kap van bomen, het verdwijnen van het hakhout en het dempen  van een hele strook van de Brouwersvaart. Volgens de Stichting bestaan er  andere oplossingen waarmee het karakter van het huidige pad behouden blijft. Dat hakhout kan zeer oud zijn, en kan dus weleens historische waarde hebben. Daar is echter nog geen onderzoek naar gedaan. Ook is er onvoldoende onderzoek gedaan naar het belang van de bomen en het hakhout voor de vleermuizen die veelvuldig voorkomen in deze omgeving.

Ter hoogte van de plaats waar hakhout moet verdwijnen heeft de Beatrixschool een bijgebouw staan, oorspronkelijk van tijdelijke aard, dat voor een deel de recreatieve verbindingstrook van het bestemmingsplan overlapt. De bouwvergunning voor dit gebouw is bij de gemeente kennelijk onvindbaar en ook de Beatrixschool heeft ons dit niet kunnen leveren. Dat roept toch wel vraagtekens bij ons op! Er blijft te weinig ruimte over op de bestemming recreatieve verbinding voor zowel een fietspad als een wandelpad en de natuur moet hieronder lijden. Overigens worden, na verwijderen van het hakhout en de demping van een strook van de vaart, het fiets- en voetpad in het huidige plan zo smal dat dit geen verbetering kan zijn ten opzichte van wat er nu is.

Waarmee kunt u ons helpen?

Op dit moment is de Stichting druk met de voorbereidingen voor de hoorzitting van 5 september a.s. voor het voeren van een bezwaar procedure. We hebben nog steeds aanvullende informatie nodig; het liefst rapporten van vakkundige mensen op gebied van natuur en milieu of op gebied van juridische zaken, ik denk hierbij ook aan de gang van zaken rondom aanbestedingsprocedures.
Een ieder die ons hierbij kan en wil helpen, willen wij vragen om zich te melden. Dat kan via onze Facebook pagina met de naam Houtmanpad, via ons mailadres Houtmanpad@gmail.com of onze blog www.houtmanpad.wordpress.com.

Daarnaast lopen wij tegen een aantal kostenposten aan. We hebben de hulp van een deskundig advocaat ingeschakeld, voor de bezwaarprocedure maar ook voor de voorlopige voorziening die we onlangs bij de rechtbank hebben aangevraagd om de werkzaamheden die eind augustus van start zouden gaan op te schorten. Een ieder die ons financieel wil steunen, elke euro is welkom, kan een bijdrage overmaken op: bankrekening 21.24.90.184 t.n.v. de Stichting Behoud Houtmanpad om gerechtelijke procedures kunnen bekostigen.

Er zijn inmiddels ook anderen actie aan het voeren tegen deze plannen van de gemeente. Zo heeft iemand een oproep geplaatst op onze Facebook pagina om op 1 september te komen actievoeren op het Stationsplein alwaar wethouder Rob van Doorn aanwezig zal zijn voor de opening van datzelfde Stationsplein. Daar kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw mening ten aanzien van het Houtmanpad kenbaar te maken.

Beluister het radio-interview dat de Stichting 20 augustus 2012 had op Haarlem 105.

——————————————————————————————————————–

Het college heeft zich 22 december 2011 uitgesproken over het definitieve ontwerp Houtmanpad. Ondanks diverse moties vreemd zal dit plan ten uitvoer gebracht worden.

Onze reactie is als volgt:  Brief a.d. Raad

Dinsdag 22-nov-2011 heeft het college van B&W het definitief ontwerp voor een fietsverbinding over het Houtmanpad goedgekeurd. Zie hier de documenten:

Definitief ontwerp Houtmanpad (college besluit)
Inspraak verwerking
Tekening definitief ontwerp

Op het voorlopig ontwerp ontving de gemeente enkele maanden geleden maar liefst 150 bezwaarschriften. De grootste bezwaren die genoemd werden zijn:
– de opoffering van het landschappelijk mooie voetpad ten gunste van het fietspad;
– gemengd gebruik voetgangers en fietsers op delen van het pad;
– de enorm hoge kosten (2,4 miljoen €);
– de onmogelijkheid brommers te weren van het pad;
– geen enkele noodzaak om hier een snelle fietsverbinding richting kust aan te leggen.

Lees hier verder…

De start van een nodeloos plan: 

De gemeente Haarlem heeft het onzalige plan opgevat om het authentieke Houtmanpad met zijn landelijke karakter om te toveren in een doorgaande snelweg voor fietsers en scooters richting zee. De gemeente zal echter nooit in staat zijn het scooterverbod te handhaven. Het is geheel onduidelijk waarom dit plan ter tafel is gekomen omdat het aan geen enkele vraag/probleem beantwoordt. De stichting pleit er daarom voor het Houtmanpad te laten zoals het is! Een rustig pad waar je de vogels nog kunt horen fluiten. Snelle fietsverbindingen richting strand en duinen zijn er al voldoende!

Met aanleg van het asfalt fietspad van ca. 500 meter ist een bedrag van eur 2.4 miljoen gemoeid waarvan ca. 1 miljoen gemeentegeld!!!

De Stichting Behoud Houtmanpad e.o. maakt zich hard voor behoud van het Houtmanpad in de huidige vorm en functie.

Op 30 augustus hebben de 6 bestuurders van de Stichting Behoud Houtmanpad e.o. (voorheen comité Behoud Houtmanpad) de akte van oprichting ondertekend.
De stichting heeft ten doel:
a. Het behoud van het landelijke en historische karakter van het Houtmanpad te Haarlem en de omgeving van het Houtmanpad, met name het Westelijk Tuinbouwgebied te Haarlem en Overveen;
b. Het verrichten van al hetgeen dat met voorstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Ondanks alle weerstand vanuit de belanghebbenden en burgers (middels inspraak, acties en de petitie heeft inmiddels ruim 2400 handtekeningen) doet de gemeente alsof haar neus bloedt gaat onverstoord door met de uitvoering van haar oorspronkelijke plannen.

Waarom dit plan niet deugt:

– Een 3,5 meter breed stuk asfalt niet omdat daar slechts vanwege de eis van de provincie vraag naar is.
– Ruim 1 miljoen euro kosten voor de gemeente Haarlem die een schuld heeft van 450 miljoen euro.
– Een publieke opinie die voor 91% tegen is!
– Een gemeente die grond aankoopt voordat er een definitief plan ligt.
– Een gemeente die bomen kapt en erfafscheidingen verplaatst voordat er goedkeuring is. – Een gemeente die liegt wanneer ze beweert dat er pas na goedkeuring v.d. plannen een openbare aanbesteding wordt gedaan.
– Een gemeente die er niet mee zit dat de provincie bepaalt hoe Haarlem eruit komt te zien. Een gemeente die geen rekening houdt met het karakter en de natuur op en rondom het Houtmanpad.
– Een gemeente die een nieuwe brug afbreekt om er twee voor in de plaats te leggen.
– Een gemeente die een mooie groene oever verwoest, de vaart versmalt en kanaliseert. – – Een gemeente die beweert dat scooters en brommers niet op het pad mogen komen maar geen enkele maatregel neemt om dat vermijden!

Kortom: STOP DE PLANNEN VAN DE GEMEENTE!!!