Reacties

“Houtkap aan het Houtmanpad”
Bijdrage van Frans van Himbergen

Het achterkamertjescircuit dreigt hier in deze regentenstad voor de zoveelste keer weer eens te winnen. Ik geef u een voorbeeld.

Op 8 mei 2011 kreeg ik een curieuze reactie van de stadsecoloog: “Naar aanleiding van uw melding over kap aan het Houtmanpad heb ik gistermiddag de situatie bekeken en op foto’s vastgelegd. Vandaag heb ik aan mijn collega’s van verkeer gevraagd, hoe de procedure is ten aanzien van de aanleg van het fietspad. Volgens mijn collega’s is er nog helemaal geen sprake van uitvoerende maatregelen. Op dit moment wordt nog aan het ontwerp gewerkt. Er is nog helemaal geen opdracht voor uitvoering gegeven. Het is dus bij de gemeenteambtenaren volstrekt onduidelijk, wie er opdracht heeft gegeven. Het is ook onduidelijk, wat de bedoeling kan zijn van de door u gesignaleerde kap. Wat betreft de feitelijke kap: Voor het verwijderen van de coniferen is geen kapvergunning noodzakelijk. Kappen zou wel moeten worden gedaan in overeenstemming met de verplichtingen op grond van de Flora- en faunawet. Daarbij is het broedseizoen geen voorwaarde. Het gaat niet om de datum. Het gaat er om, dat nestelende vogels niet mogen worden verstoord. In de bestaande situatie is het onwaarschijnlijk, dat in de kale takken van de coniferen vogels zouden willen nestelen. De aanwezige coniferen zijn schadelijk voor de aanwezige oude meidoornhaag. Door overgroeien is de haag plaatselijk al afgestorven.
Het zou heel goed zijn, wanneer de hele rij coniferen zou verdwijnen en worden vervangen door gewone wilde struiken. Dat vervangen van de coniferen door struiken kan het beste in het winterhalfjaar worden gedaan.

Met vriendelijke groet,

Stadsecoloog

Het op dezelfde dag gemaakte rapport van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland luidt toch heel anders; Rapport Houtmanpad 8 mei 2011:

Dit rapport is gemaakt n.a.v. een melding van werkzaamheden in broedseizoen.
Schouw heeft plaatsgevonden op zondag 8 mei 2011 van 13.30 – 14.15 uur.
Ik constateer dat recent de volgende machinale werkzaamheden hebben plaatsgevonden:

 • Hekwerk/raster ten westen van de brug pal ten westen van de Westelijke Randweg tussen Houtmanpad en weiland over een lengte van 30 meter is weggehaald en afgevoerd
 • De meidoornhaag die vlak naast voormalige raster staat is beschadigd.
 • Hierdoor nu vrije toegang tot dit weiland is ontstaan (meidoornhaag is hier niet geheel dicht).
 • Een deel van de coniferen (Thuja’s) ter hoogte van 2e bruggetje ten westen van de Randweg pal ten zuiden van Houtmanpad zijn omgekapt en afgevoerd. Het betreft een doorgang van ca 4 meter in de bestaande dichte Thuja-aanplant die ca 7 meter breed is, m.a.w. er is oppervlakte bijna 30 m2 coniferen weggehaald. De resterende Thuja’s zijn ca.6 meter hoog, de gekapte waren dat waarschijnlijk ook.
 • Hierbij is de oever van het dwarsslootje over een breedte van 4 meter beschadigd.
 • Een vlakbij de coniferenaanplant gelegen braamstruweel is beschadigd over een oppervlak van ca 15 m2.
 • Aanwezige vogels: Ik constateer deze middag de aanwezigheid van de volgende 10 soorten vogels in en vlakbij de Thuja-aanplant: tjiftjaf, groenling, tuinfluiter, zwartkop, winterkoning, merel (zang gehoord), boerenzwaluw, kauw, meerkoet, houtduif (aanwezigheid gezien). Ik zie een (leeg) nest in de meidoornhaag. De zang van de vogels duidt op territoriaal gedrag, dit indiceert dus broeden.
 • Verstoring nesten: Door de werkzaamheden zijn de vogels die broeden in de vlakbij gelegen meidoornhaag en braamstruweel verstoord. Het is bekend dat in dichte meidoorns en braamstruwelen veel vogels broeden. In de Thuja’s zelf verwacht ik geen broedende vogels, ik heb deze (of hun nesten) daar althans deze middag niet gezien.

Opgemaakt op 8 mei 2011 te Haarlem, door: Ir. Antje Ehrenburg (ecoloog),
bestuurslid van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.

Frans van Himbergen: Ongeveer dezelfde dag ontving ik het schrijven van ‘Fietscoördinator/Beleidsmedewerker Verkeer, Frank Kool’ die inmiddels de regie van de stadsecoloog t.o.v. mij had overgenomen.
“Om van het Houtmanpad een fietsroute te maken, is als besluit reeds opgenomen in het uitvoeringsprogramma fiets. Dit programma is vastgesteld door de gemeenteraad in april 2007. Dit programma heeft geen eigen financiering en is voor realisatie daarom afhankelijk van ‘vreemd’ geld. Omdat de provincie Noord Holland heeft besloten subsidie toe te kennen voor dit project is de mogelijkheid ontstaan dit programmadoel te verwezenlijken. De raad heeft op basis hiervan recentelijk groen licht gegeven aan de ambtelijke organisatie en de opdracht gegeven de benodigde planontwikkeling op te starten. Er heeft een participatieavond plaatsgevonden eind april 2011. Onder alle genoemde raadsbesluiten liggen raadstukken. Deze zijn openbaar en te vinden op de website van de gemeente Haarlem onder Bestuur en Organisatie/ Documenten en Cijfers / BIS (bestuurlijk informatie systeem). Wanneer er documenten beschikbaar komen in het kader van de participatie dan zullen deze zoals gebruikelijk met belanghebbende besproken worden. Dergelijke zaken vinden plaats onder de regie van de projectleider, de heer Batenburg. Voor vrijgave van documenten is soms toestemming nodig van het bestuur.

Het is helder dat u bezwaren heeft tegen het fietspad. Dat is uw goed recht als burger. Het ambtelijke apparaat werkt echter in opdracht van het gemeentebestuur. Wanneer u wilt meedenken over de vorm waarin de fietsroute tot stand moet komen dan raad ik u aan om deel te nemen aan het participatieproces. U moet dan wel belanghebbend zijn. Mij is niet duidelijke in welke hoedanigheid u dat bent. Wanneer u de komst van het fietspad wilt frustreren dan raad ik u aan om uw pijlen te richten op het gemeente-bestuur. Alleen het gemeentebestuur kan besluiten een genomen raadsbeslissing te heroverwegen. Het geeft denk ik geen pas als ambtenaren dat voor het bestuur gaan doen. Dat zou pas echt ondemocratisch zijn. Er kan dan ook geen sprake van zijn dat de kap van coniferen en de plaatsing van het hek rechtstreeks verband hebben met de komst van de fietsroute. Daarvoor zijn we nog niet ver genoeg in het proces. Veel waarschijnlijker is dat vanuit andere disciplines, als gevolg van (toevallige?) goede onderlinge communicatie, wel alvast rekening wordt gehouden met de komst van deze fietsroute.

met vriendelijke groet,
Frank Kool
fietscoördinator/beleidsmedewerker verkeer


Advertenties

8 reacties op Reacties

 1. Eduard zegt:

  Beste Frank Kool,

  Wilt u ons dan het volgende uitleggen. Het is maar een klein argument overigens, maar geeft wel aan dat de discipline correct voorlichten en goede onderlinge communicatie nogal wat hulp behoeft.

  We halen even een stukje van de gemeente aan : bron ( http://www.haarlem.nl/houtmanpad/ )

  quote
  Mogen er brommers en scooters op het fietspad?

  Nee. Het fietspad wordt een onverplicht fietspad. Op dit fietspad mogen alleen (elektrische) fietsen zonder benzinemotor rijden. Bromfietsen/scooters mogen onverplichte fietspaden in het geheel niet gebruiken. Snorfietsen met een benzinemotor mogen het onverplichte fietspad alleen gebruiken met uitgeschakelde motor. Snorfietsen met een inwerking zijnde electromotor mogen wel van het fietspad gebruik maken. Veelal zijn dat scootmobielen.

  Helder, maar …. Daar is helemaal geen sprake van. Zoals u in de tekening kan zien van het plan ( http://www.haarlem.nl/fileadmin/A-Z/Bou … 11_500.pdf )

  Daar is heel duidelijk in de legenda te zien dat daar sprake is van ” aanbrengen verlichting ”

  Politiek geheel correct, want er is al sprake van een bepaald soort verlichting. Deze zal vanaf het bestaande pad, dus ook de andere zijde van de weg moeten gaan verlichten.
  Ik zie dat niet helemaal gebeuren met de huidige verlichtingsvorm, en meen te mogen vaststellen dat er ook hier sprake is van een zekere discrepantie in de uitleg van de gemeente Haarlem in deze.

  Gemeente mag dan ook bij deze worden verantwoordelijk gesteld worden voor de uiting op de website, zoals hier boven aangehaald. Let wel dat ik hier niet pleit voor het verwijderen van de bestaande verlichting (wel voor een aanpassing overigens) maar de vaststelling dat ook hier door de gemeente Haarlem ons zand in de ogen word gestrooid. Uitgaande van een aanpassing aan de verlichting en een korte optelling van de nu op het ontwerp bestaande aantal verlichtingspunten te weten 15 stuks, die planmatig aan de _andere_kant_ van de heg moeten worden aangebracht, zal ook hier sprake zijn van een aardige sloot geld. Tenslotte kost een beetje lantaarnpaal zo’n 10-15.000 euro totaal met plaatsing en bekabeling. En zijn/worden we dus voorgelogen voor de lieve somma van voorzichtig geschat 150.000 euro.

  En dan heb ik slechts een aspect belicht van de machinaties door de gemeente om hun zin door te drijven. Duur betaalde krachten die nogal wat inspanning verrichten (het aangehaalde artikel schrijven en redigeren mag ik wel op 6 tot 8 uur werktijd begroten) om onwaarheden enigzins te buigen.

  Meneer Kool, u heeft de buhne

 2. Eduard zegt:

  chips, ik heb me verlezen….. onverlicht versus onverplicht….
  Excuus

 3. Anoniem zegt:

  Ik kwam naar deze site om mijn steun te betuigen dmv het tekenen van de petitie, maar uw intolerante houding t.o.v. fietsers vind ik stuitend en totaal onnodig. Een organisatie die zo eenkennig een doelgroep uitsluit i.p.v deze groep ook de ruimte ( die voldoende aanwezig is) te geven, verdiend mijn steun niet. Ik ging uit van een positieve opstelling, maar lees negativisme.

 4. Eduard zegt:

  ik kan geen intolerantie jegens fietsers ontdekken noch negativisme.
  De kern is dat dit pad geen noodzaak heeft, en zou kunnen leiden naar extra gevaren voor fietsers bij de aansluiting in overveen/bloemendaal. En dat voor een exorbitant bedrag.

 5. Eduard zegt:

  Lezers gegroet,

  Er schoot mij nog het een en ander te binnen, over de ‘noodzaak’ van dit pad, en daarvoor moeten we de historie even in.

  Ooit bevond zich op het Houtmanpad namelijk een dierenasiel.
  Dat is opgeheven zoals we weten.

  Het pand is toen gekocht door een persoon die er een woonbestemming aan wilde geven. Dat echter is niet toegestaan.
  De bestemming bleef namelijk zakelijk, maar dat stuit op een klein probleem, namelijk ontsluiting.

  Eertijds was er een speciale regeling waardoor auto’s van de dierenambulance over het voetpad langs de Beatrixschool mochten.

  Omdat er zonder verkeersontsluiting natuurlijk geen bedrijf te vestigen is (nmo), is toen de kinderopvang daar gevestigd. Achterlangs via het terrein van de boer aldaar, kunnen de (jonge)-dames van de kinderopvang met hun auto’s nu parkeren.

  Ik vermoed een heel sterk verband tussen bereikbaarheid/ontsluiting ook ten behoeve van de bedrijfsvoering. Tevens zal op korte termijn ook nog het argument ambulanceverkeer naar boven komen. Tenslotte heeft de buurgemeente met de korte zijlweg een aardige flessenhals geplaatst om vlotte doorstroming van strandverkeer van/naar Haarlem de kop in te drukken.

  Argumentatie dat dit fietspad afdoende gevrijwaard zal blijven van scooterverkeer zal dus niet mogelijk zijn, omdat de ontsluiting voor bestemmings-auto-verkeer dan gevaar zou lopen.

  Ook kan ik niet uitsluiten dat het initiatief voor het ‘rijwiel-pad’ deels ook uit de koker van de toenmalige koper van het asiel is gekomen. Deze doet in onroerend goed, en was destijds ook bij een bedrijf werkzaam dat goede banden had/heeft met de gemeente Haarlem.

  Dit echter laat ik aan anderen over om te onderzoeken. Het zal de originele besluitvorming niet ongedaan kunnen maken.

  Ter overdenking wellicht nog het volgende… Er is een zekere trend waarbij bezoekers van Haarlem Centrum zich met de auto in buurten begeven waar nog geen sprake is van bewoners-parkeren (of hoe dat gedrocht ook mag heten) om dan vervolgens hun fiets(je) uit/van de auto te nemen, en derhalve parkeerkosten vermijdend, voor onnodige parkeeroverlast te zorgen.
  Het ontsluiten van het Ramplaan-Kwartier kan op deze manier dus een mooi en snel alternatief worden voor dit soort gast-parkeren, waardoor de gemeente straks ook de kwartierbewoners verheugd een aanbieding kan doen om voor een redelijke vergoeding het bewonersbelang en autogebruik te blijven garanderen. Hetgeen we met het vervallen van een groot aantal buslijnen in de toekomst natuurlijk extra zullen gaan waarderen.

  Hoe dan ook, op deze manier zijn een aantal zaken voor ‘vrinden’ ook voor de gemeente weer een aardige spinoff voor extra inkomsten, die natuurlijk weer tot genoegen kunnen worden besteed aan volgende dergelijke broodnodige projecten.

  passende overdenkende noot, op zich redelijk los van het subject houtmanpad :
  Zo jammer alleen dat wij dergelijke positieve trends niet kunnen waarderen. Tsja, negativisme heeft nu eenmaal zijn prijs. En dan kijken we altijd weer uit naar de volgende prinsjesdag, waarbij de burger weer bedankt word voor zijn bijdragen aan de technocratie die Nederland nu eenmaal eigenlijk is.

 6. Franck zegt:

  Op een oude kaart (zgn Engelman-kaart uit 1794) met de plattegrond van Haarlem en omgeving staat het “Houtmanpad” als Brouwersvaartpad langs de Brouwersvaart ingetekend. Dit meer dan 250 jaar oude, historische pad wordt door de (blinde) wil van een fanatieke fietslobby geofferd op het hoogaltaar van het afalt. Het verleggen van dit “boom”pad van de Haarlemsche brouwers en de tuinders is een blunder tegen meer dan 250 jaar Haarlemse historie.
  Het verleggen van het pad en het combineren met een extra breed geasfalteerd fietspad is nnodig en ongewensd. Er zijn genoeg paden in de Kennemerduinen, waar fietsers en voetgangers, zonder problemen, samen gebruik van maken. Kom op, verniel het historische Koepad bij de Stinkende Emmer ook maar; daar zijn toch ook fietsers en voetgangers en honden?

  .

 7. Anoniem zegt:

  Ik hoop dat ze snel beginnen (moeder van 3 jonge kinderen die dagelijks langs het schelpenpad fiets). Voor zowel de voetgangers, als voor de fietsers zal het aangepaste schelpenpad een stuk veiliger zijn, en ook nog steeds prachtig!

 8. Gelukkig bent u een van de weinige die er zo over denkt. Misschien is het u bekend dat het Houtmanpad nog steeds een voetpad is? Het is enkel aan het falende handhavingsbeleid van de gemeente te danken dat u uw kinderen tot voor de deur van het dagverblijf kunt brengen. Daar zijn echter wettelijk gezien geen rechten aan te ontlenen. Uit uw argument van “veiligheid” die met de komst van het fietspad zou worden gewaarborgd blijkt dat u niet volledig of niet goed op de hoogte bent van de plannen van de gemeente en de consequenties voor het pad en de gebruikers. Uw opmerking dat het pad daarna nog mooi zal zijn, getuigt hiervan. Dit is helaas niet het geval. Het schelpenpad wordt over 150 meter versmald tot 1 meter en komt, over dezelfde lengte, pal naast het pad te liggen dat wederom door falend handhavingsbeleid, dan intensief door scooters en brommers gebruikt zal gaan worden. De rust die het nu uitstraalt zal voorgoed verloren gaan. Kennelijk wordt in de huidige maatschappij geen belang meer gehecht aan onthaasten en rust. Alle overheidscampagnes daarover, die u en wij ook hebben betaald, ten spijt… Uw kinderen gaan straks in het voortgezet onderwijs vogels leren herkennen aan hun geluiden. Helaas zullen er straks weinig plekken in Haarlem meer over zijn waar deze nog daadwerkelijk te horen zijn. Europees beleid is nu gericht op het zoveel mogelijk teruggeven van gebieden aan de natuur. Waarom zou dat zijn…? Wij zullen ons dan ook altijd fel blijven verzetten tegen gemeentelijk (wan)beleid. Een goede bestudering van de plannen zal u doen inzien dat dit plan geen 2 miljoen euro waard is en dat het huidige sfeervolle karakter van het schelpenpad bij realisatie van de fietsverbinding ernstig zal worden aangetast. Weet u overigens dat de gemeente Haarlem kampt met een schuld van meer dan 465 miljoen euro? Bijna een half miljard. Beter één minuutje omfietsen denken wij.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s